^Vissza a lap tetejére
Elérhetőség
Telefon: 66/515-573
e-mail: altalanosiskola@mezobereny.hu

 • 1 ÖKOISKOLA LETTÜNK!

  A 2021. évben benyújtott Ökoiskola cím pályázatunkat az Ökoiskola Értékelő Bizottság támogatásra javasolta, így intézményünk elnyerte az Ökoiskola címet, melynek használatára 2021. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig leszünk jogosultak.
  Bővebben...
 • 2 "SZAKMAKÓSTOLÓ" nyári pályaorientációs programhét

  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara "SZAKMAKÓSTOLÓ" nyári pályaorientációs programot szervez az agrárszakképzések iránt érdeklődő (jelenleg 5.-6.-7. osztályos) diákok számára.
  Bővebben...
 • 3 PEDAGÓGUSNAPI ELISMERÉSEK 2021

  Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere Német László-díjat adományozott a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium pedagógusának, Dr. Zubereczné Miklya Ibolya Ágnesnek. Dr. Zubereczné Miklya Ibolya Ágnes 1960. június 3-án született Békéscsabán.
  Bővebben...
 • 4 Versenyeredmények 2020-2021. tanév

  Versenyeredmények 2020-2021. tanév
  Bővebben...
 • 5 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

  A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ. Tevékenysége Mezőberény, Bélmegyer, Murony települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, három tagintézményben és négy telephelyen látja el feladatait.
  Bővebben...

PEDAGÓGUSNAPI ELISMERÉSEK 2021

Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere Német László-díjat adományozott a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium pedagógusának, Dr. Zubereczné Miklya Ibolya Ágnesnek.

Dr. Zubereczné Miklya Ibolya Ágnes 1960. június 3-án született Békéscsabán.

Általános iskolai és középiskolai tanulmányait az akkori lakóhelyén, Békéscsabán végezte. A tanulás iránti érdeklődése, tehetsége már ebben az időszakban megmutatkozott.

Érettségi után szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 1982-ben diplomázott magyar nyelv és irodalom, illetve ének-zene szakos általános iskolai tanárként.

Akkori lakóhelyén, Békéscsabán helyezkedett el dolgozni 1982. augusztus 1-jén a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 1985. augusztus 1-je óta dolgozója a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumnak, illetve jogelőd intézményeinek.

2002-től tölti be jelenlegi munkahelye, a közel 600 fő tanulólétszámú intézmény társadalomtudományi, művészetek és idegen nyelvi munkaközösség munkaközösség-vezetői tisztségét.

Munkáját maximális elhivatottsággal, precizitással és odaadással végzi. Folyamatosan fejleszti ismereteit.

2016-ban a Gál Ferenc Főiskolán szakvizsgázott, pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen szerzett újabb diplomát.

A tantestület meghatározó, elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a közösségért érzett felelősség. Szakmailag rendkívül felkészült, tudatosan képezi, fejleszti magát.

Sok területen – drámajáték vezető, tanulók felkészítése szaktárgyi versenyekre, iskolai mentálhigiéné, közoktatási feladatellátás tervezése, szervezése, team munka módszertani lehetőségei, kooperatív technikák, tanórai differenciálás, integrációra érzékenyítés, hatékony tanulás mestersége, mentorálás mestersége, gyakorlóhelyi mentori feladatok, informatikai ismeretek, szenvedélybetegségek elleni küzdelem, konfliktuskezelés, interaktív tábla alkalmazása, projektpedagógia, epochális oktatás, kompetencia alapú oktatási csomag alkalmazása, digitális történetmesélés a LEGO eszközök alkalmazásával, interaktív panel alkalmazása a tanulás-tanítás folyamatában – képezte magát.

A tanulók, a tanulói közösségek és környezetük, valamint a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése érdekében több EU-s pályázat (TÁMOP, TIOP, EFOP) résztvevője, megvalósítója.

A digitális környezet kialakítása a Gyulai Tankerület intézményeiben pályázatban a szövegalkotás-szövegértés fejlesztését a LEGO StoryStarter használatával, korszerű IKT eszközök alkalmazásával valósítja meg.  Ez által élményközpontúvá teszi a nevelés-oktatás folyamatát.

Megszerzett tapasztalatait, tudását munkaközösségi és intézményi szinten is megosztja.

A társadalomtudományi, idegen nyelvi és művészetek munkaközösség-vezetőjeként széleskörű tevékenységét hatékonyan koordinálja.

Példaként áll a tantestület tagjai előtt, akik munkájuk során arra törekednek, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a velük szemben támasztott egyre magasabb követelményekhez, folyamatos önfejlesztéssel kívánnak megfelelni a partneri és a társadalmi elvárásoknak.

Az ünnepségek, megemlékezések szervezésében kiemelkedő részt vállal. Tanítványai eredményesen szerepelnek a különböző helyesírási, szépkiejtési és szavaló versenyeken.

Az iskolában folyó tevékenysége nyomán, a tanulók birtokában vannak annak a nyitottságnak és igényességnek, ami alkalmassá teszi őket a sikeres középiskolai tanulmányokra, az élethosszig tartó tanulásra, az egyetemes emberi értékeket becsülő szemléletre.

Nevéhez fűződik az új szemléletű tehetséggondozás. A modern technológia alkalmazásával és a képességekhez igazodó motiváló módszerekkel fejleszti tanítványai képességét, melyet jógyakorlatként megoszt szűkebb és tágabb környezetében is.

Elhivatott a művészeti nevelés iránt, hosszú évek óta az iskolai énekkar vezetője. Az általa vezetett kórus rendszeres szereplője az iskolai, városi rendezvényeknek, szoros együttműködésben a művészeti iskola pedagógusaival és növendékeivel.

Kezdeményezője volt az iskolai pedagógus énekkar megalakulásának. Az énekkar szerepléseivel hagyományt és értéket teremtett az intézmény életében már 10 éve.

A köznevelés megújulása új helyzet elé állította az intézményt, új helyzet elé állította a tanítókat, tanárokat. Tanárként is, munkaközösség-vezetőként is fontosnak tartja a köznevelés átalakítását, abban személyes példamutatásával is támogatja kollégáit. Elsők között jelentkezett pedagógusok minősítési eljárására, majd mesterpedagógus lett, ahol kiváló eredményt ért el.

Dr. Zubereczné Miklya Ibolya Ágnest példamutató személyisége, sokoldalú tevékenysége, példaértékű nevelő és oktató, a művészeti nevelés és a tehetséggondozás területén végzett munkája érdemessé tette a Németh László-díj miniszteri elismerésre.

Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere Német László-díjat adományozott a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium pedagógusának, Mátyásné Adamik Ildikónak.

Mátyásné Adamik Ildikó 1961. szeptember 26-án született Mezőberényben, ahol általános és középiskolai tanulmányait is végezte.

Pedagógusi pályáját 1982-ben, tanítóként kezdte. A Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett friss diplomával, az első munkahelye az Orosházi IV. Számú Általános Iskola. 1998. augusztus 16-ától a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium jogelőd intézményeinek dolgozója.

Gyógypedagógiai tapasztalatait az iskola szegregáltan működő speciális tagozatán szerezte. Nagy szerepet játszott intézményünkben a szegregációtól az integrációig vezető út kidolgozásában, az integráció sikeres bevezetésében, az inkluzív szemlélet kialakításában.

Munkája mellett folyamatosan képezte magát. 2004-ben gyógypedagógus diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. 2017-ben gyógypedagógiai szakterületen szakvizsgázott, majd 2019-ben okleveles gyógypedagógia tanárrá vált.

Pedagógiai tevékenysége során az igényes, szakmai és módszertani tevékenységen túl a szakmai közösséget egyben tartó, inspiráló, kezdeményező tanáregyéniség. A nevelés-oktatás és a köznevelés folyamatos változásaival járó innovatív gondolkodás birtokában végzi mindennapi munkáját.

Követi a szakmai megújulásokat, a szakterületét érintő változásokat, fejleszti, újítja szakmódszertani ismereteit, keresi az optimális megoldást tanítványai tanulási zavarának, nehézségeinek enyhítésére.

Rendkívüli képességekkel bíró sokirányú szakember, aki sok területen – heurisztikus programozású olvasás-írástanítás, tanári eredményesség, hátrányos helyzetű, magatartászavarral küzdő gyermekekkel való foglalkozás, a team munka módszertana, kooperatív módszertan, integrációra érzékenyítő program, tanórai differenciálás, szenzoros integrációs terápiák elméleti és diagnosztikai alapjai, az egészségnevelés lehetőségei, digitális kompetenciák fejlesztése – képezte magát.

Az információs társadalom fejlődésével járó technikák megismerésére, a változáskezelésre, a korszerű technikákra is nyitott, mellyel a munkaközösség, ezzel az intézmény munkáját segíti.

Tevékenységeinek egyike a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztési terveinek felhőalapú alkalmazáson keresztüli megosztása.

A szöveges értékelő lapok, az értékelés és minősítés alól mentesített tanulók személyre szabott értékeléséhez összeállított szempontsor – amelyeket szintén ő dolgozott ki – a tanulók fejlődésének nyomon követéséhez nyújt további segítséget a szülők és pedagógustársai számára.

Az iskolai DIFER mérés eredményeinek elemzésével, összegzésével, egyéni fejlesztési javaslatok kidolgozásával támogatja kollégái munkáját.

Különleges gondot fordít a tehetségkibontakoztatására is, eredményesen készíti fel tanulóit a számukra kiírt tanulmányi versenyekre, létrejött Szépíró verseny megalkotója.

Szakmai együttműködése, kapcsolattartása kollégáival példaértékű, amellyel az intézmény belső kapcsolatrendszerét is fejleszti. Tanév elején tájékoztatást tart a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókról, segítséget nyújt a szakvélemények értelmezésében. Rendszeresen konzultál pedagógustársaival a tanulási zavar, nehézség kezelésének módjáról.

Tudásmegosztó tevékenységének köszönhetően a nevelőtestület tagjai széleskörű ismeretekkel rendelkeznek az enyhén értelmi fogyatékos és a különleges bánásmódot igénylő tanulók egyéni problémáiról, fejlesztési lehetőségeiről, tanórai megsegítésükről.

Elkötelezett a kölcsönösségre épülő külső partneri kapcsolatok ápolásában is. Élen jár a pedagógiai szakszolgálattal, a tankerületi utazó gyógypedagógusi munkaközösséggel való együttműködésben. Tagja a járási SNI tanulók együttnevelését segítő gyógypedagógusok szakmai munkaközösségének.

Előadást tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI szakmai összejövetelein.

2019. év őszén - sikeres mesterpályázatának köszönhetően - mesterpedagógussá vált.

Mesterprogramja megvalósításával hozzájárul az intézményünk nevelő-oktató munkája színvonalának emeléséhez, segíti a különleges bánásmódot igénylő tanulók képességeinek fejlesztését, támogatja az intézmény és a pedagógus egymást erősítő fejlődését.

Mátyásné Adamik Ildikót példamutató személyisége, sokoldalú tevékenysége, példaértékű gyógypedagógiai nevelő, oktató, fejlesztő és a megújuló köznevelésért végzett munkája érdemessé tette a Németh László-díj miniszteri elismerésre.

Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium pedagógusának, Bálint Anna Máriának.

Bálint Anna Mária 1963. március 7-én született Mezőberényben.

Általános és középiskolai tanulmányait a lakóhelyén, Mezőberényben végezte.

Pedagógusi tevékenységét az érettségi után, 1981. augusztus 16-án kezdte meg az akkori 1. Számú Általános Iskolában Mezőberényben napközis nevelőként képesítés nélkül, mely 1985-ig tartott. Ekkortól a Szabadidő Központ módszertani előadója lett. A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumnak, illetve jogelőd intézményeinek pedagógusa 1997-től.

Munka mellett folyamatosan tanult, több főiskolai és egyetemi végzettséget szerzett. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1989-ben népművelő-szervező, majd 1993-ban művelődésszervező szakon, 1997-ben nevelőtanár szakon végzett. 2003-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, mint pedagógia szakos bölcsész, szerzett diplomát. 2013-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szakvizsgázott pedagógus lett, közoktatási vezető szakirányon.

A tantestület meghatározó, elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermekek iránti felelősségvállalás, a következetesség, az igényesség. Szakmailag rendkívül felkészült, tudatosan képezte, fejlesztette magát.

Szakmai tapasztalatainak bővítése, nevelési-oktatási tevékenysége, módszertani megújulása érdekében folyamatosan vett részt továbbképzéseken.

Sok területen – kistérségi közoktatási feladatellátás tervezése, szervezése, integrációra érzékenyítő (IPR Light) továbbképzési program, tanórai differenciálás a gyakorlatban, informatikai ismeretek pedagógusoknak, gyermekvédelemben dolgozók továbbképzése, kézilabda sportedző, élmény tanulni, emelt szintű mentorképzés az Útravaló Ösztöndíj Programban, a pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása, viselkedéskultúra, felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (Kréta) pedagógus moduljaihoz  – képezte magát.

Megbízható, lelkiismeretes, a gyerekek érdekeit szem előtt tartó elhivatott pedagógus. Határozott egyénisége, következetes nevelőmunkája miatt kollégái és tanítványai tisztelik. Munkáját maximális elhivatottsággal és odaadással végzi.

2005-ben csatlakozott az Útravaló Ösztöndíj Programhoz. Mind a napköziben, mind a gyermek- és ifjúságvédelemben aktív szerepvállalással mentorként tevékenykedett. A programban több mint 40 fő tanuló és közel 30 fő pedagógus mentori tevékenységét támogatta.

A nevelési-osztályfőnöki munkaközösség munkájába aktívan kapcsolódott be a napközis tevékenység újragondolásával, gyakorlati kipróbálásával, amelyet a tapasztalatok alapján belső tudásmegosztás keretében folyamatosan megismertetett kollégáival. Napközis nevelőként határozott, sajátos stílusával és humorával motiválja tanulóit, alakítja ki a szokásrendet és következetes munkával formálja őket igazi közösséggé. Napközis nevelői tevékenysége tankerületi szintű jógyakorlattá vált.

Éveken keresztül az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét koordinálta.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatása, segítése mindennapi tevékenysége középpontjában állt. Nevelő, szervező, támogató tevékenységével eredményesen segítette, a lemaradókat, a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókat, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdőket. A gyermekvédelmi ellátó rendszer elhivatott tagjaként kiemelten odafigyelt a veszélyeztetett és szociálisan rászorult családok tevékenységére. 2013-tól csoportvezetőként vesz részt a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum munkájában.

Generációkra visszamenőleg ismeri a családokat, azok jellemző problémáit.

A Városi Gyermekvédelmi Kerekasztal meghatározó résztvevője, folyamatosan együttműködött a jelzőrendszer tagjaival, képviselte az iskola tanulóinak érdekeit.

Munkája során arra törekszik, hogy képes legyen alkalmazkodni a vele szemben támasztott egyre magasabb követelményekhez, folyamatos önfejlesztéssel kíván megfelelni a partneri és a társadalmi elvárásoknak.

Iskolai tevékenységén kívül, de ahhoz kapcsolódva a város társadalmi és sportéletébe is aktívan kapcsolódik be. 1985-ben megszerzett kézilabda sportedzői képesítésével egyidőben lett városi szinten kézilabdaedző, melyet azóta is aktívan végez. Több elismerés - megyei és városi szinten - birtokosa.

Tanárként fontosnak tartja a köznevelés átalakítását, abban személyes példát mutatott. Elsők között jelentkezett pedagógusok minősítési eljárására, ahol kiváló eredményt ért el, majd sikeresen védte meg mesterprogramját, így 2020-tól mesterpedagógus.

Bálint Anna Máriát pálya iránti elhivatottsága, sokoldalú tevékenysége, nevelő és oktató, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókért végzett munkája érdemessé tette a Miniszter Elismerő Oklevele miniszteri elismerésre.

Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium pedagógusának, Kajlik Péter Istvánnak.

Kajlik Péter István 1958. november 19-én született Marosvásárhelyen.

Általános, középiskolai és főiskolai tanulmányait akkori lakóhelyén, Marosvásárhelyen végezte. 1982-ben szerezte meg testnevelő tanári diplomáját.

Tanári tevékenységét 1982-ben Marosludason kezdte az 1. Számú Általános Iskola és Sportiskolában, ahol a testnevelés tanítása mellett labdarúgó edzőként is tevékenykedett. Már ekkor elkötelezte magát a folyamatos tanulás mellett, a Marosvásárhelyi Főiskolán edzői, a Bukaresti Egyetemen középfokú edzői végzettséget szerzett.

A Marusludason eltöltött nyolc év után, 1990-ben áttelepült Magyarországra, Mezőberénybe, ahol a mai napig testnevelő tanárként és labdarúgó edzőként dolgozik.

Nevéhez kötődik az új típusú labdarúgó osztályoknak a megszervezése felmenő rendszerben. A sikerek már ekkor elkezdődtek, hisz az első labdarúgó osztályával 2001-ben a IV. korcsoportban megnyerte a Teremlabdarúgás Diákolimpia Országos Döntőjét.

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Pedagógiai Programjában jelenleg is kiemelt helyen szerepel a testnevelés és a sport. 2013-tól köznevelési típusú sportiskolai osztályok működnek, melyek elindításában az Országos Szakszövetségekkel és a helyi egyesületekkel való együttműködés kialakításában, működtetésében jelentős szerepet vállalt és vállal ma is. 2010. év óta a testnevelés és sport munkaközösség munkaközösség-vezetője. Szakmai hozzáértéssel koordinálja az iskola sportéletét, munkatársaival együttműködve a kor követelményeinek megfelelően, a tanulók adottságai, életkori sajátosságai és igényei alapján a folyamatos megújulás támogatója.

A tantestület meghatározó, munkája iránt elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat és szakmaszeretet. Szakmailag felkészült, tudatosan képezi, fejleszti magát.

Sok területen – labdarúgó edző, labdarúgás utánpótlás edző, UEFA-B labdarúgó edző, nem szakrendszerű oktatás, integrációra érzékenyítő (IPR Light) továbbképzési program, tanórai differenciálás a gyakorlatban, ECDL, változásmenedzselés, informatikai ismeretek, az egészségnevelés lehetőségei, konfliktuskezelés, módszertani megújulás és egységes fizikai fittmérés, új módszer, új tudás a mindennapos testnevelésben, az alsó tagozatos Grassroots labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai, pedagógusok felkészítése a minősítésre, a Grassroots labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai az 5-12. évfolyam iskolai testnevelésében, felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz, a pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása, mozgás-és sportfesztiválok szakmai és szervezési lehetőségei, szakmai támogatás a testnevelés és a sport területén – képezte magát.

A testnevelés és sport munkaközösség vezetőjeként tevékenységét hatékonyan koordinálja. Az iskola sport életének irányítója, szervezője. Kollégáival eredményesen együttműködik az iskola nevelési feladatainak megvalósításában, évtizedek óta osztályfőnök. Évtizedek óta szívügyének tekinti a határon túli területekkel, emberekkel való megismerkedést, kapcsolattartást. Osztályaival, csoportjaival a sport- és egyéb kapcsolatainak köszönhetően, évente ellátogatnak Erdélybe.

A sportkapcsolatok révén a helyi és országos rendezvények mellett más országok labdarúgóival is találkoztak, jártak a Felvidéken, Délvidéken, Finnországban, Luxemburgban, Észtországban, Franciaországban, Spanyolországban, Németországban. Nagy hangsúlyt fektet a sport mellett más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak megismertetésére.

Iskolai tevékenységén kívül, de ahhoz kapcsolódva a város társadalmi és sportéletébe is aktívan kapcsolódik be. 1992 óta elnöke a Mezőberényi Erdélyi Körnek, az 1998-ban alakult Mezőberényi Gyermekfoci - Iskolai Labdarúgást Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke, 2001 óta alapító és elnökségi tagja, szakmai vezetője a Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesületnek, 2016 óta alapító és elnökségi tagja a Mezőberényi Labdarúgó Egyesületnek.

Az MLSZ és MDSZ közös szervezésében elsajátította a "Grassroots" módszertani és gyakorlati alapjait, melyet a mindennapi nevelő-oktató munkájában való alkalmazás mellett tovább ad trénerként a testnevelést tanítóknak akkreditált pedagógusképzés keretében.

A szakmája iránti szeretet, az élethosszig tartó tanulás elkötelezettje.

A köznevelés megújulása új helyzet elé állította az intézményt, új helyzet elé állította a tanítókat, tanárokat. Tanárként is, munkaközösség-vezetőként is példát mutatva, a pedagógusok minősítési eljárásában kiváló eredményt ért el.

Kajlik Péter Istvánt pálya iránti elhivatottsága, sokoldalú tevékenysége, nevelő és oktató, a testnevelés és sport területén végzett munkája érdemessé tette a Miniszter Elismerő Oklevele miniszteri elismerésre.

 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Bálint Anna Mária

Biró Lászlóné

Csupászné Szűcs Edit

Kissné Bartóki Erzsébet

Pándi Gáborné

Plavecz Jánosné

 

Tankerületi dicséret "Kiemelkedő pedagógiai munka elismeréseként"

Ancsinné Francziszky Klára

Benyovszki-Koloh Nóra

Geréd Erzsébet

Kálaziné Kozma Irén

Tóth Olivér

Vári Anikó Katalin

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK AZ ELISMERÉSEKHEZ, TOVÁBBI EREDMÉNYEKET, SIKEREKET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

 A képeket ide kattintva tekinthetik meg!

Öreg István intézményvezető és az iskola dolgozói

. mai.mezobereny.hu